Política Social

El PSC denuncia la manca d'intèrprets per als estudiants sords de Catalunya

  • Actualitzat:
  • Creat:

Raül Moreno reclama al Parlament instar el Govern de la Generalitat a garantir que, a l'inici del curs 2018-2019, tots els alumnes sords a Catalunya disposin d'un intèrpret de signes durant totes les hores lectives

"Els alumnes sords catalans sols disposen d'intèrpret de signes durant la seva jornada lectiva" ha denunciat aquesta tarda el diputat Raül Moreno, que ha explicat que per aquest motiu el grup Socialistes - Units per Avançar ha entrat una proposta al Parlament per cobrir el 100% de la jornada i 3 nous centres a Tarragona, Lleida i Girona. Moreno ha lamentat que no s'estigui complint l'establert el 2010 el Parlament, quan es va aprovar la llei de la llengua de signes, on s'expressava que "en l'àmbit escolar, es garantirà l'aprenentatge de la llengua de signes catalana en la modalitat educativa bilingüe, en què és llengua vehicular d'ensenyament juntament amb el català, com a llengua pròpia i vehicular del sistema educatiu, i les altres llengües orals i escrites oficials a Catalunya, així com l'atenció dels alumnes amb necessitats educatives específiques".

El diputat socialista ha recordat que a Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes i no tots els i les estudiants reben el suport escolar necessari. Segons el Govern, en l'ensenyament no obligatori (batxillerat i cicles formatius superiors), es disposa d'un intèrpret de suport fins a 1 5 hores a la setmana per alumne. El 2014, 56 alumnes han fet ús del servei als centres de Catalunya, amb un total de 675 hores d'interpretació realitzades. "Un suport clarament insuficient" ha considerat Moreno, que ha denunciat que la manca de suport a aquests alumnes "provoca un augment de l'absentisme i el fracàs escolar, a més d'un atac fonamental al seus drets i a la igualtat d'oportunitats". Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar reclama al Parlament instar el Govern de la Generalitat a garantir que, a l'inici del curs 2018-2019, tots els alumnes sords a Catalunya disposin d'un intèrpret de signes durant totes les hores lectives; Crear, durant l'any 2019, nous centres d'escolaritat bilingüe a Tarragona, Lleida i Girona; i enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la Llei 1 7/201 0, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

Paraules clau: